Dziś mamy: niedzielę , 31 05 2020 , a do końca roku pozostało: 215 dni, imieniny: Anieli, Petroneli
Status prawny
Władze
Umowa Spółki
Organizacja Spółki
Tryb działania Spółki
Działalność i usługi
Ogłoszenia i komunikaty
Informacje o       przetargach
Struktura własnościowa
Majątek Spółki
Rejestry i archiwa

Załatwianie spraw
Udostępnianie danych
Instrukcja obsługi BIP
Rejestr zmian
Redakcja
Kontakt

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
§1. Strony oświadczają ,że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§2. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą : ,, INWEST – PARK’’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§3. Siedzibą Spółki jest Piła ul. Dąbrowskiego 8.

§4. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§5. Spółkę tworzy się na czas nieograniczony.

§6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków- PKD 41.10.Z.

2/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z.

3/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z.

4/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek- PKD 68.10.Z.

5/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi- PKD 68.20.Z.

6/ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z.

7/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.

8/ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z.

9/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z.

10/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne- PKD 71.12.Z.

11/ Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B.

12/ Badanie rynku i opinii publicznej- PKD 73.20.Z.

13/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD 74.10.Z.

14/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.90.Z.

15/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z.

16/ Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników –PKD 78.30.Z.

17/ Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni- PKD 81.30.Z.

18/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z.

19/ Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej , gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.Z.

20/ Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – PKD 84.13.Z.

21/ Sprawy zagraniczne – PKD 84.21.Z.

22/ Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 96.09.Z.

§6a 1. Spółka wypracowany w toku działalności zysk przeznaczać będzie w całości na objęte przedmiotem działalności Spółki (cele statutowe).

2. Spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność Spółki będzie polegała w szczególności na:
doradztwie i szkoleniach, w tym w ramach ośrodków szkoleniowo- doradczych;
pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów transferu technologii;
pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorców w otoczeniu instytucji naukowych i szkół wyższych w ramach preinkubatorów oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości;
pomocy dla nowo powstałych przedsiębiorców w ramach inkubatorów przedsiębiorczości; inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych;
tworzeniu skupisk przedsiębiorców w ramach parków technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych oraz klastrów.

§7. Spółka może powoływać i prowadzić w kraju i za granicą własne filie, oddziały, przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych Spółkach i przedsięwzięciach. Może także zawiązać się z innymi podmiotami gospodarczymi i być członkiem organizacji handlowych.

§8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.620.000,00 zł (słownie; dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy zł.) złotych i dzieli się na 5240 udziałów.

2. Udziały są niepodzielne, każdy ze wspólników może posiadać większą ilość udziałów.

3. Udziały mogą być wniesione zarówno w formie pieniężnej jak też w formie rzeczowej.

4. Liczba udziałów w Spółce jest nieograniczona

§9. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w sposób następujący:
Gmina Miejska w Pile 1240 udziałów o łącznej wartości 620. 000, 00 (sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych w formie pieniężnej.

§10. 1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez zwiększenie udziałów lub też przez podwyższenie ich wysokości.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10. 000.000 ( dziesięć milionów) złotych uchwałą Zgromadzenia Wspólników dokonane w ciągu 5 lat licząc od dnia 14 marca 2011 roku, nie stanowi zmiany Umowy Spółki.

§11. 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie przekraczającej czterokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.

2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.

§12. Zbycie udziałów wymaga formy pisemnej i zgody Zgromadzenia Wspólników.

§13. Władzami Spółki są:
Zgromadzenie Wspólników,
Rada Nadzorcza,
Zarząd,

§14. 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się na terenie całego obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki a w przypadku bezczynności Rada Nadzorcza Spółki.

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników winno odbyć się najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.

5. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Piły jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej w Pile.

§15. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16. Zgromadzenie Wspólników władne jest do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanego kapitału zakładowego.

§17. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykła większością głosów, za wyjątkiem spraw gdzie kodeks spółek handlowych przewiduje powiększoną większość głosów.

§18. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określane są w art. 228 Kodeksu spółek handlowych.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy również podejmowanie uchwał w sprawach pokrycia strat, zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki oraz łączenia, podziału, przekształcania spółki.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy ustalenie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki.

§19.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej i z dwóch członków.

2. Rada Nadzorcza wybierana jest przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i mandaty wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans za ostatni rok kadencji.

4. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Spółki, a także jej organem doradczym.

5. Kompetencje Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

6. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§20. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej.

3. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu oraz z pozostałymi Członkami Zarządu Zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej na piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami jako wspólnik większościowy lub członek władz innej Spółki prowadzącej faktycznie identyczną działalność.

§21. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednej do trzech osób, w tym zawsze Prezes Zarządu.

§22. 1. Do składania oświadczenia woli i podpisywania w imieniu Spółki, w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, upoważniony jest Prezes Zarządu.

W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający z Prokurentem.

2. Rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§23. Prawo do zysku wspólników zostaje wyłączone. Wypracowany przez Spółkę w toku roku obrotowego zysk, Zarząd Spółki przeznaczać będzie w całości wyłącznie na cele objęte przedmiotem działalności Spółki(cele statutowe).

§24. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§25. Ogłoszenia Spółki dokonywane będą na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§26. Rozwiązanie umowy Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§27. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.


Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2020
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Jolanta Grzywalska
   do góry do góry